Úvod / Služby

Ponuka služieb v oblasit bezpečnosti

Vonkajšia ochrana objektov
Vykonávanie strážnej služby súkromných objektov 24 hodín denne, resp. podľa požiadavky objednávateľa. Zabezpečujeme službu pracovníkmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v mieste stráženého objektu, majú úspešne absolvovanú odbornú prípravu a vlastnia preukaz odbornej spôsobilosti. Služby poskytujeme aj podľa dohody len v nočných hodinách alebo len soboty, nedele a sviatky. Zabezpečujeme služby pri nepretržitých prevádzkach spoločností, závodov, stavbách, prestavbách a iných prácach, ktoré objednávateľ vykonáva aj mimo objektu svojej firmy.
Monitorovanie objektov a PCO (pult centrálnej ochrany)
Prostredníctvom zabezpečovacích zariadení monitorujeme objekty, budovy, byty, domy, kancelárie, obchody...... cez signál GPRS prenášaný do pultu centrálnej ochrany (ďalej len PCO) a následne prekontrolovaný výjazdovou skupinou.

Vnútorná ochrana objektov, resp. preventívna ochrana objektov podľa priania zákazníka.
Priame /avšak primerané/ zasahovanie proti osobám narušujúcich objekt, areál a majetok.
Osobnú ochranu 24 hodín denne.
Firma umožňuje vykonávať na požiadanie výkon strážnej služby so psom.
Preverovania úrovne kvality zabezpečenia fyzickej ochrany objektov
Súčasťou systému riadenia a metód práce jednotlivých zamestnancov firmy je pravidelnosť preverovania úrovne kvality zabezpečenia fyzickej ochrany objektov objednávateľa, predovšetkým pravidelnosť vykonávania kontrol pripravenosti strážnikov a plnenie ich povinností vyplývajúcich z výkonu strážnej služby v objektoch objednávateľa, materiálno-technického vybavenia objektov, vedenie predpísanej dokumentácie ako i kontrola zo strany poverených pracovníkov.
Požiarna ochrana
Dodržiavanie všeobecných povinností týkajúcich sa opatrení v požiarnej ochrane, bezpečnosti pri práci, bezpečnosti prevádzky a pod., ktorými sú viazané osoby pri zistení ohrozenia v dobe výkon strážnej služby.
Poistenie
Spoločnosť je poistená na škody spôsobené počas výkonu strážnej služby a každý zamestnanec je poistený za škody spôsobené počas výkonu služby voči našej spoločnosti.


Ostatné služby

Upratovacie a čistiace práce
Naša spoločnosť poskytuje komplexné riešenia v oblasti údržby čistoty a poriadku (čistiaci a upratovací servis). Tieto služby zahŕňajú tepovanie, čistenie vertikálnych žalúzií ultrazvukom, čistenie okien a mnohé iné upratovacie práce.
Poskytovanie služieb informátora
Informátor uvíta návštevíka pri vstupe do objektu, poskytne mu základné informácie pre orientáciu ako aj iné služby.